Firma Kuruyorum

Doğru kişileri, doğru markalarla buluşturuyoruz!

Sorumlu Olacağınız Vergi ve Beyanname Türleri Nelerdir?

Sorumlu Olacağınız Vergi ve Beyanname Türleri Nelerdir?

Firmanızı kurduğunuz anda ister gerçek kişi şahıs işletmesi olsun ister tüzel kişi ticari işletme olsun kuruluştan sonra vergi yükümlülükleri başlamaktadır.

Damga Vergisi

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Kurum ve kişiler arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.

Resmi nitelik taşıyan ve Damga Vergisi Kanunu ile sınırları belirlenmiş olan kağıtları imzalayan kişiler damga vergisinin mükellefidir.

Damga vergisine konu olan kağıtlar nüshalarına göre vergileri hesaplanmaktadır. Kira kontratları ve hizmet sözleşmeleri Damga Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer aldıkları için damga vergisine tabidir. 

Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

İlgili ayın Damga Beyannamesi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar beyan edilip 26. günü akşamına kadar ödenmelidir.

Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Damga Vergisi’nin iki türü vardır:

  • Maktu Damga Vergisi: Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir.
  • Nisbi Damga Vergisi: Kağıt üzerindeki bedele her yıl belirlenen tutar tablosundaki oranlar uygulanır.

Damga Vergisi Oran ve Tutarları – 2019 Yılı

2019 yılı Damga Vergisi tutarları, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu oran ve tutarlar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Tebliğe göre Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak verginin üst sınırı, yeniden değerleme oranında artırılarak 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Damga vergisi oranları ve 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ulaşmak için tıklayınız. (https://www.gib.gov.tr/damga-vergisi-kanunu-genel-tebligleri)

 

Geçici Vergi Beyannamesi

Şirketinizin kar-zarar durumları Geçici Vergi Beyannamesi ile üçer aylık dönemlerde beyan edilir. Geçici Vergi beyannamesi üzerinde kar beyan edilmesi halinde ödenen vergiler Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinden indirilir. Peşin vergi adıyla da bilinen Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi haricinde ödenen bir vergi türü değildir. Bu iki vergi türü için tüm yılın kar ve zarar hesabının bir kerede yapılması beklenmeden uygulanır. Yani, geçici vergi ile üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisi peşinen tahsil edilir.

Geçici Vergi Oranları Nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı %15, kurumlar vergisi mükellefleri içinse geçici vergi oranı %20’dır. Kar ve zarar üçer aylık dönemlerde yıl başından ilgili dönemin sonuna dek hesaplanır ve önceki dönemin geçici vergi tutarı beyannamede düşülür. Bu sayede, yalnızca önceki döneme ek olarak elde edilen kar üzerinden vergi tahakkuk etmiş olur.

Geçici Vergi Ne Zaman Ödenir

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar beyan edilmelidir.

  • Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 14 Mayıs beyan edilir. 17 Mayısta ödenir.
  • Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 14 Ağustos beyan edilir. 17 Ağustosta ödenir.
  • Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 14 Kasım beyan edilir. 17 Kasımda ödenir.
  • Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 14 Şubat beyan edilir. 17 Şubatta ödenir.

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi Beyannamesi kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan edilir. İşletmeler yıllık gelir vergisi beyannamesi beyan ederlerken şirketler kurumlar vergisi beyannamesi ile yıllık kar/zarar durumlarını beyan ederler. 

Kimler Kurumlar Vergisi Ödemekle Yükümlüdür?

Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), kooperatifler, İktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır), İş ortaklıkları Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür.

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Kurumlar Vergisi, 2018 yılı Ekim ayında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile  tüm kurumlar için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıldı ve bu artış 2018-2020 dönemi ile sınırlandı.

Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Yıl içinde geçici vergi ile ödenen vergiler Kurumlar Vergisi Beyannamesinden mahsup edilir. Kurumlar Vergisi beyannamesi izleyen ayın Nisan ayının 25. günü akşamına kadar verilir ve 30 Nisan’a kadar ödenir.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Basit usule tabi olan mükelleflerin yıllık kar-zarar durumunu gösteren beyannamedir.

Basit Usule Tabi mükellefler yıl içinde sadece bir defa yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler.

Yıllık faaliyetlerini kar ile tamamlayan basit usule tabi mükellefleri için gelir vergisi oranı %15’ten başlayarak %35’e kadar çıkar.

Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi izleyen yılın şubat ayının 25. günü akşamına kadar beyan edilerek iki taksit (Şubat sonu ve Haziran sonu) halinde ödenir.

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketlerinin bir takvim yılı içerisinde sağladığı kârı resmi olarak bildirmesi için oluşturulan belgedir.

Kimler Gelir Vergisine Tabidir?

Türkiye’de yerleşmiş olanlar, Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla kalanlar, Resmi daire ve işletmelerde ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları gelir vergisine tabidir.

İkametgahı Türkiyede olmayan gerçek kişiler de “dar mükellef” kabul edilip sadece Türkiye’de kazandıkları üzerinden vergilendirilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi iki eşit takside ödenir. İlk taksit mart ayının sonunda, ikinci taksit ise temmuz ayının sonunda da ödenmektedir. Eğer basit usulde tespit edilen ticari kazanca sahipseniz ilk taksiti şubat ayının, ikinciyi de ise haziran ayının 25. günü akşamına kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları Nelerdir?

Gelir vergisi matrahınıza göre oranlar değişkenlik göstermektedir.

 

Gelir Vergisi Matrahı   Oran
14.800 TL'ye kadar ise >>> 15 %
14.800 TL - 24.000 TL arası ise 14.800 TL'si için, 2.220 TL; fazlası 20 %
34.000 TL - 80.000 TL arası ise 34.000 TL'si için, 6.060 TL; fazlası 27 %
80.000 TL'den fazla ise 80.000 TLsi için, 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL); fazlası 35 %

 

Gelir Vergisi Nereye Ödenir?

Gelir vergisi mükellefin ikametgahının ya da iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine veya bankadan ödenebilir.

 

Muhtasar Beyanname

İster şahıs işletmeleri olsun ister şirket olsun işverenler vergi kesintisi yapmaya sorumlu tutuldukları işlemleri için muhtasar beyanname vermek zorundadırlar.

Çalışanlarına ödenilen ücretler üzerinden %15 oranından başlayan gelir vergisi kesintisini, kira ödemeleri üzerinden yapacakları %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini ve muhasebe gibi serbest meslek hizmetleri için ödedikleri bedeller üzerinden %20 oranındaki gelir vergisi kesintisini muhtasar beyanname ile aylık ya da üç aylık periyotlarda beyan etmek zorundalardır.

On kişiden az işçi çalıştıran işyerleri vergi dairesini bilgilendirmek şartıyla üç ayda bir muhtasar beyanname verebilirler.

Ücretler üzerinden hesaplanan ve muhtasar beyanname ile beyan edilen gelir vergisi tutarından Devlet tarafından açıklanan Asgari Geçim İndirim tutarları mahsup edilir.

İlgili aya ilişkin Muhtasar Beyanname izleyen ayın 23. gününe kadar beyan edilip 26. gününe kadar ödenir.

 

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Şirketlerin türü gözetilmeksizin şirketler her ay KDV Beyannamesi vermekle yükümlüdürler. KDV bir tüketim vergisi olup her işlem için ayır hesaplanıp fatura üzerinde gösterilir.

KDV Oranları Nedir?

KDV oranları ürünün ihtiyaç duyulma derecesine göre belirlenmiştir. Türkiye’de %1, %8 ve % 18 olmak üzere üç çeşit KDV oranı uygulanır.

Ekmek vb. temel tüketim ürünleri ile lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına % 1 oranında KDV uygulanır. Süt, yumurta, peynir gibi unlu mamuller harici lüks olmayan temel tüketim ürünlerinde ise % 8 KDV oranı söz konusudur. Telekomünikasyon ürünleri ve beyaz eşyalar gibi temel tüketim sayılmayan ürünler ise %18 KDV uygulamasına tabidir.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Beyan Edilip Ödenir?

KDV beyannamesi, her ayın 24. günü bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Ödemesi ise beyannamenin verildiği ayın en geç 26. günü akşamına dek yapılır. Tüketiciler ise KDV’yi mal ya da hizmeti satın alırken malın asıl bedeliyle birlikte öderler.

 


İlk Adımlar, Kuruluş, Muhasebe

Şirket Kuruluşu İçin Fiyat Teklifi Alın

Invalid Input
Lütfen adınızı ve soyadınızı yazınız.
Lütfen telefonunuzu yazınız.
Lütfen e-posta adresinizi yazınız.
Invalid Input
Lütfen sektör belirtiniz.
Invalid Input
Lütfen bir seçenek işaretleyiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür. Pay sahipleri
Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan şirket türüdür. Limited şirket,
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip olan şirket türlerine denir. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır,
Firma Nasıl Kurulur?

Kararınızı verdiniz, firma kurmaya hazırsınız. Bir firma nasıl kurulur? Kuruluşun önemli adımları ve geleceğinizi kolaylaştıracak kararlar nelerdir? İşte adım adım

Kiralık Hazır & Sanal Ofisler

İşinizi Kolaylaştıracak Tedarikçi Firmalar

Şirket Türleri ve Şirket Kuruluşu

T. 0216 807 09 60   -   M. 0533 300 87 68
E. info@firmakuruyorum.com
A. Koşuyolu Mah. Halili Sk. No. 9/1 Kadıköy - İstanbul

© 2024 FirmaKuruyorum. All Rights Reserved.

Dali Finans